Vedtekter.

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 12.01. 1999.
Senere endret på årsmøter 21.02.2002 og 25.02.2003.
Siste endring på årsmøte 16.03. 2011.

§ 1 Formål.
Laget har som formål å vekke interesse for og kjennskap til lokalhistoriske forhold i Fyllingsdalen . Som hovedoppgave skal laget arbeide med registrering og innsamling av bilder og annet lokalhistorisk materiale og dokumentasjon om tidligere tiders virksomhet i Fyllingsdalen, samt koordinere og systematisere lokalhistorisk arbeid som allerede er gjort eller påbegynt.

§ 2 Virksomhet.
Laget skal arbeide med registrering og merking av historiske steder, elver og vann, veier og stier i tilknytning til gårdsdrift og arbeidsliv i Fyllingsdalen , samt registrere og medvirke til å verne om bygninger og kulturminner.
Laget skal samarbeide med organisasjoner, kulturkontor, bibliotek og andre naturlige samarbeidspartnere som har interesse for lokalhistorisk arbeid . Laget skal arbeide med formidling og utgivelse av lokalhistorisk materiale og kjøre dette tilgjengelig også ved hjelp av moderne tekniske hjelpemidler.

§ 3 Medlemskap.
Medlemmer av laget er :
a) enkeltpersoner, familiemedlemmer, lag, organisasjoner og bedrifter , som betaler sin kontingent.
b) æresmedlemmer (se § 8).

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent , eller har meldt opphør til styret, strykes
som medlem.
§ 4 Årsmøte.
Årsmøte er lagets høyeste organ og skal holdes innen mars mnd.
Innkalling til ordinære eller ekstraordinært årsmøte (se § 6) skjer skriftlig til medlemmene og ved kunngjøring i lokalpressen senest 14 dager før fastsatt møtedato.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må fremmes senest ti dager før årsmøte avholdes.

Årsmøte velger :
a ) leder og styremedlemmer for to år slik at to og tre medlemmer går ut hvert år.
b) to varamedlemmer for ett år,
c) en revisor for ett år
d) valgkomite på tre medlemmer for ett år.

Årsmøte skal behandle :
a, Årsmelding
b, Revidert regnskap
c, Budsjett
d, Kontingentfastsettelse
e, Innkomne forslag
f, Arbeidsprogram for inneværende år
g, Valg
Ved avstemming gjelder simpelt flertall dersom ikke annet er nevnt.
Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Alle som møter personlig og som har betalt sin kontingent for siste året, kan stemme.

§ 5 Styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede.
Styret skal stå for den daglige drift av laget.
Lederen har den samlede ansvar for foreningens virksomhet og representerer foreningen.
Lederen og kasserer har disposisjonsrett overfor lagets økonomi.
Styret kan danne arbeidsgrupper til å løse forskjellige oppgaver.
Styrets leder innkaller til styremøter.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når mins 25 % av medlemmene krever det.
For innkalling og varsling gjelder samme krav som ved ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes senest en mnd. etter et slikt ønske.

§ 7 Medlemskap i andre foreninger.
Styret kan melde laget inn i foreninger/stiftelser som arbeider med tiltak innen foreningens formål og oppgaver.

§ 8 Æresmedlemmer.
Årsmøte utnevner æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 9 Lovendring.
Lovendringer foretas på årsmøte med 2/3 flertall.
Forslag til lovendring må være styret i hende innen utgangen av januar.

§ 10 Oppløsning.
Oppløsning av laget kan skje når to påfølgende årsmøter beslutter det med minst 2/3 flertall.
Lagets eiendeler tilfaller, i samråd med, Fyllingsdalen Kulturkontor, Oasen Bibliotek og Byarkivet.