Årsmøtet ble holdt på Borghilds Minne. Det deltok 43 medlemmer.

 

Styreleder, Tor Stokke, ønsket velkommen til årsmøtet.

 

Sak 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. Styreleder ble valgt til

å lede møtet og Alf Iden ble valgt til referent. Asbjørn Johansen og Trygve

Pettersen ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

 

Sak 2. Årsmelding for 2014

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

Det kom frem ønske om at historielaget måtte få med antall dugnadstimer

som var nedlagt i prosjektet «Sælenvassdraget»

 

Sak 3. Regnskap for 2014

Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

 

 

Sak 4. Budsjett for 2015

Årsmøtet godkjente budsjettforslaget for 2015. Det er ingen endring på

medlemskontingenten.

 

Sak 5. Prosjekter for 2015.

Historielaget har flere saker de vil arbeide med i 2015. Den største og

viktigste saken er videreføring av arbeidet med Sælenvassdraget.

 

Sak 6. Valg

Leder for valgkomiteen, Terje Johannessen, la fram forslag for de som stod på

valg. Leder stod på valg, men valgkomiteen hadde ikke funnet ny kandidat.

Da det ikke var kommet forslag på leder, tok Tor Stokke ordet og meddelte bl. a. at han var villig til å sitte som leder ett år til.

Styret for 2015 blir som følger:

 

Leder: Tor Stokke valgt til 2016

Sekretær: Alf Iden valgt til 2016

Kasserer: Reidun Fyllingen valgt til 2017

Styremedlem: Kjell Sælensminde valgt til 2017

Styremedlem: Helge Adam Egge valgt til 2016

Varamedlem: Terje Haaland valgt til 2016

Varamedlem: Knut Fyllingen valgt til 2016

 

Revisor: Bjørg Steinstad valgt til 2016

 

Valgkomitee: Bjarte Breistein valgt til 2016

Terje Johannessen valgt til 2016

Astrid Malkenes valgt til 2016

 

Etter årsmøtet holdt Jarle Sælensminde et foredrag om en reise til Alta.

Han hadde funnet frem i gamle papirer etter moren der hun hadde

samlet på stoff og notert om en tur hun var på i 1953 til Norges Husmorlags

landsmøte i Alta med minst 300 delegater. Han fortalte levende og morsomt om morens lange reise til Nord-Norge.

 

 

 

Underskrift protokoll:

 

 

 

 

________________________ ____________________

Asbjørn Johansen Trygve Pettersen