Protokoll fra Årsmøtet 16.03.2016

Årsmøtet ble holdt på Borghilds Minne. Det deltok 53 medlemmer.

Styreleder , Tor Stokke, ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste.
Leder refererte til innkallelsen og sakliste som var annonserte i
Sydvesten. Årsmøtet godkjente dette, og styreleder ble valgt til
å lede årsmøtet. Sekretær, Alf Iden, ble valgt som referent.
Asbjørn Johansen og Trygve Pettersen ble valgt til å skrive under
årsmøteprotokollen.

Sak 2. Årsmelding for 2015.
Leder leste årsmeldingen og kommenterte enkelte poster.
Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Sak 3. Regnskap for 2015
Historielaget sin økonomi er tilfredsstillende. Regnskapet ble
gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Sak 4. Budsjett for 2016
Budsjettet for 2016 ble godkjent. Medlemskontingenten blir holdt
på samme nivå.

Sak 5. Prosjekter for 2016
Historielaget vil arbeide for å få til en tur i år. Det vil bli arbeidet
med vanntilførsel til Sælenelven. Dette må sees i forhold til det
arbeidet veivesenet har i området. Det vil bli utført
dugnadsarbeid rundt Det gule huset. Historielaget vil som tidligere
år delta på Kulturdagene.

Historielaget ble oppfordret til å støtte Kanadaskogens Venner.
Bjarte Fyllingen ble takket for vel utført arbeid i hagen rundt
Kårhuset.

Sak 6. Valg
Leder for valgkomiteen, Terje Johannessen, la fram forslag for de
som stod på valg. Han ikke funnet ny person som kan overta som
leder. Det kom heller ikke forslag til ny leder fra årsmøtet.
Historielaget blir uten styreleder dette året.
Styret for 2016 blir som følger:

Leder: ingen kandidat
Sekretær: Alf Iden Valgt til 2018
Kasserer: Reidun Fyllingen Valgt til 2017
Styremedlem: Kjell Sælensminde Valgt til 2017
Styremedlem: Helge Egge Valgt til 2018
Varamedlem: Terje Haaland Valgt til 2017
Varamedlem: Sven Ove Kristiansen Valgt til 2017

Revisor: Bjørg Steinstad Valgt til 2017

Valgkomitee: Dag Johannessen
Tor Stokke
Astrid Malkenes

Årsmøtet avsluttet etter valget ved at Tor Stokke takket for seg.
Kjell Sælensminde tok ordet og takket Tor Stokke for årene som
leder og overrakte ham en fin blomsterbukett.
Så ble det et vanlig medlemsmøte der det ble servert kaffe og
snitter.

Kvelden ble avsluttet med at Stein Uglevik Larsen holdt et
foredrag om Fyllingsdalen under den 2. Verdenskrigen og da særlig
om de tyske installasjonene. Han kunne fortelle at det ikke hadde
vært trefninger her under krigens varighet.

Underskrift protokoll:

__________________ _________________________
Asbjørn Johansen Trygve Pettersen